องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 225 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  6 ต.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์ ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ (ส.ถ.1/1) 30
  6 ต.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์ ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ (ผ.ถ.1/1) 21
  6 ต.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์ เอกสารประกอบการสมัคร สมาชิกสภา อบต.ซับใหญ่ และนายก อบต.ซับใหญ่ 22
  4 ต.ค. 2564    ประกาศผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 23
  9 มิ.ย. 2564    การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการจ้างแรงงานคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 39
  3 ก.พ. 2564    ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 38
  18 ม.ค. 2564    นโยบายการต่อต้านการรับสินบน 44
  15 ธ.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 40
  27 พ.ย. 2563    เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 47
  2 พ.ย. 2563    เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 29
  2 พ.ย. 2563    สรุปเรื่องการร้องเรียน/ร้องทุกข์ในการดำเนินการด้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 25
  2 พ.ย. 2563    สรุปเรื่องการร้องเรียน/ร้องทุกข์ในการดำเนินการด้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 24
  6 ต.ค. 2563    ประกาศผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 22
  5 ต.ค. 2563    รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2563 26
  5 ต.ค. 2563    ประกาศมอบอำนาจนายกให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 22
  30 ก.ย. 2563    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 26
  30 ก.ย. 2563    แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2563 34
  28 ก.ย. 2563    เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 29
  31 ส.ค. 2563    เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 32
  18 ส.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับหใญ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 33


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ]