องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ครั้งแรก

    รายละเอียดข่าว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ไปแล้วนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑๑๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ทั้ง ๑๔ เขตเลือกตั้งแล้ว
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยถูกต้อง และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๖)พ.ศ.๒๕๕๒ นายอำเภอซับใหญ่จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่เป็นครั้งแรก ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ครั้งแรก
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ย. 2555
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่