องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
 
  โครงการกิจอาสาต้านภัยแล้ง
  กิจกรรมกิจอาสาส่งน้ำอุปโภปบริโภค
  วันท้องถิ่นไทย

 26 มิ.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ๋ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด...
30 ม.ค. 2563 ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลซับใ...
23 ม.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด
23 ม.ค. 2563 การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ปี 2563
19 ก.ค. 2562 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ พบประชาชน (รอบที่ 2 )องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 256...
3 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดร...
29 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายเข้าวัดซับจ...
17 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน...
17 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทั่วไปงานผลิตและพิมพ์เอกสาร ประจำกองช่าง
16 มิ.ย. 2563 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า...
12 มิ.ย. 2563 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิก...
11 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกลางบ้าน บ...
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ [Official |

 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2552