วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.ซับเจริญสุข ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.ซับใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านตลุกคูณ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านบุฉนวน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมกล่องปิดเทอม ยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง ประจำเดือนตุลาคม 2565 สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลซับใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมกล่องปิดเทอม ยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง ประจำเดือนตุลาคม 2565 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพร้อมดื่ม พาสเจอร์ไรส์ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2565 สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลซับใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพร้อมดื่ม พาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2565 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้องานบ้านงานครัวประจำเดือนสิงหาคมประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างบำรุงและรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 8087 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง