องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 


  โครงการจัดประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2564[วันที่ 8 เม.ย. 2564][ผู้อ่าน 48]
 
  การประชุมพนักงาน อบต.ซับใหญ่[วันที่ 10 มี.ค. 2564][ผู้อ่าน 4]
 
  กิจกรรมทำแนวกันไฟป่า ณ ป่าชุมชนบ้านซับใหญ่พัฒนา ม.10[วันที่ 20 ม.ค. 2564][ผู้อ่าน 77]
 
  กิจกรรม bigclaning Day[วันที่ 6 ม.ค. 2564][ผู้อ่าน 79]
 
  เตือนภัย !!! โรค RSV ในเด็ก[วันที่ 17 พ.ย. 2563][ผู้อ่าน 127]
 
  ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น[วันที่ 9 พ.ย. 2563][ผู้อ่าน 3]
 
  ขอรับบริจาคลอตตารี่เก่า[วันที่ 5 พ.ย. 2563][ผู้อ่าน 119]
 
  ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565[วันที่ 6 ต.ค. 2563][ผู้อ่าน 126]
 
  กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย[วันที่ 28 ก.ย. 2563][ผู้อ่าน 100]
 
  โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติอำเภอซับใหญ่[วันที่ 18 ก.ย. 2563][ผู้อ่าน 106]
 
  การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (Local Performance Assessment LPA)[วันที่ 20 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 100]
 
  โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ[วันที่ 14 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 53]