องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
กองสาธารณสุข ฯ

นายอังกูร โรจนวิริยางกูร
รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวธัญกัญจน์  ชำนาญ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


นางสาวปนัดดา  และกสิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ