องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ จัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภา อบต. ขึ้นในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาอบต.ซับใหญ่ วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ บทบาทหน้าที่ของผู้รับสมัครรับเลือกตั้งทุกท่าน สร้างการยอมรับในเรื่องรู้แพ้ รู้อภัย และการรู้รักสามัคคี เพื่อรักษาความเป็นมิตรเป็นเพื่อนบ้าน และความเป็นญาติพี่น้อง ในท้องถิ่น ทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกท่าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันในวันและเวลาดังกล่าว

    เอกสารประกอบ โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.ย. 2555
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่