องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากกองทุนสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำลบซับใหญ่

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ การส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากกองทุนสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำลบซับใหญ่

เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ หรือกจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุน อนุมัติ ดังต่อไปนี้

(1) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยงานบริการ สถานบริการหนือหน่วยงานสาธารณสุข

(2)เพื่อนสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น

(3)เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบรการสาธารณสุขของศูนย์เด็กเล็กที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์เด็กเล็กที่ดำเนินกิจกรรม

1.ศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูและเด็กเล็กในชุมชน

2.ศูนย์พัฒนาคุณภาพชัวิตผู้สูงอายุในชุมชน

3.หน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์เด็กเล็กที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัมนาและดูแลเด็เล็กในชุมชน หรือการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน

ของให้ท่าส่งโครงการภายใน 30พฤศจิการยน 2561 ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     เอกสารประกอบ การส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากกองทุนสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำลบซับใหญ่
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่