องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556

    รายละเอียดข่าว

สภา อบต.ซับใหญ่ ได้กำหนดเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556  ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 9.30 น. ณ หอประชุมสภา อบต.ซับใหญ่ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงขอเชิญประชาชนตำบลซับใหญ่ร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ซับใหญ่ ในครั้งนี้ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.พ. 2556
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่